Homeปั๊มประชารัฐ งบ 300,000 บาท

ปั๊มประชารัฐ งบ 300,000 บาท

ปั๊มน้ำมันหยอดเหรียญ โครงการประชารัฐ ยั่งยื่น มั่นคง และพอเพียง
(บริษัทผู้ผลิตมีใบกรมพลังงานฯ)

ตู้น้ำมันโครงการประชารัฐ

ตู้น้ำมันหยอดเหรียญ 2020

ตู้น้ำมันหยอดเหรียญ 2020

ตู้น้ำมันหยอดเหรียญ 2018

ตู้น้ำมันหยอดเหรียญ 2018

รับอัพเกรดเครื่องรับธนบัตร ตู้น้ำมันกองทุนชุมชน

รับอัพเกรดเครื่องรับธนบัตร ตู้น้ำมันกองทุนชุมชน

ตู้น้ำมันหยอดเหรียญ สำหรับชุมชนที่อยู่ห่างใกลสถานบริการขนาดใหญ่แล้ว  ความเดือดร้อนของคนในชุมชนมักจะเกิดขึ้นเนื่องจากแทบจะทุกบ้านมีรถจักรยานยนต์กันทั้งนั้น การที่จะเดินทางไปเติมน้ำมันไกลๆ ก็ย่อมไม่สะดวกและไม่คุ้มค่า บางคนนั้นมีเงินที่จำกัด หากมีตู้น้ำมันหยอดเหรียญให้บริการในชุมชนแล้วก็จะสามารถตอบสนองต่อความต้องการของคนในชุมชนได้เป็นอย่างดี ดังนั้นแล้ว ตู้น้ำมันหยอดเหรียญ ก็จะเป็นปัจจัยที่มีเป็นความจำเป็นเร่งด่วนเช่นกัน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของคนในแต่ละชุมชก็คือเติมเต็มในส่วนที่ขาด หากอยากทราบว่าความต้องการของชุมชนที่แท้จริงคืออะไร ก็ต้องจัดเวทีประชาคมขึ้น หากคำตอบคือตู้น้ำมันหยอดเหรียญแล้ว ก็สามารถติดต่อทีมงานได้ครับ เรายินดีให้คำปรึกษาแบบครบวงจร ทั้งการขออนุญาต และการเดินเอกสารไปยังส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการจัดสร้างโรงเรือน เราก็เต็มใจให้บริการเปผ้นอย่างยิ่ง

ตู้น้ำมันหยอดเหรียญ เพื่อชุมชน

ตู้น้ำมันหยอดเหรียญ เพื่อชุมชน

ตามที่รัฐบาลสนับสนุนเงินทุนให้แก่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จำนวน 79,556 กองทุน ผ่านสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) กองทุนละไม่เกิน 500,000 บาท ภายใต้วงเงินรวม 35,000 ล้านบาท “ให้ดำเนินการเบิกจ่ายภายในระยะเวลา 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ”  สำหรับชุมชนที่ดำเนินการด้านเอกสารแล้ว แต่ยังไม่ได้ดำเนินการติดตั้งตู้ ก็สามารถติดต่อไปยังผู้ผลิตให้ดำเนินการต่อให้แล้วเสร็จได้นะครับ หากสงสัยก็ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับ

ตุ้น้ำมันหยอดเหรียญ 2019

ตุ้น้ำมันหยอดเหรียญ 2019

หากไม่รู้ว่าจะนำงบประมาณไปทำอะไรดี  สำหรับชุมชนที่อยู่ห่างไกล ไม่ค่อยมีปั๊มน้ำมัน  ตู้น้ำมันหยอดเหรียญจะเป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีน้ำมันใช้ในราคาที่ยุติธรรม ชุมชนกำหนดราคาเองได้ ผลกำไรที่ได้สามารถนำมาใช้ในการพัฒนาชุมชนต่อไปได้  ทั้งนี้บริษัท ยังมีตู้เติมเงินออนไลน์  ตู้น้ำดื่มอีกด้วย  โดยเฉพาะชุมชนที่มีรถมอเตอร์ไซค์เยอะ และเป็นที่ไม่มีปั้มน้ำมันขนาดใหญ่ตั้งอยู่  ในความเป็นจริงเราจะเห็นว่าบางชุมชนซื้อน้ำมันมากรอกขวดขายก็ยังขายได้  ถ้าคิดราคาจริงๆ แล้วน้ำมันกรอกขวดขายนั้นราคาแพงมาก จะเห็นได้จาก

น้ำมันขวด เทียบตู้น้ำมันหยอดเหรียญ

น้ำมันขวด เทียบตู้น้ำมันหยอดเหรียญ

ความลำบากใจของผู้ ประกอบ ธุรกิจตู้น้ำมันหยอดเหรียญส่วนใหญ่มักจะหนักใจว่า  หากตู้น้ำมันเสียจะทำอย่างไร เมื่อช่างอยู่ไกลกว่าจะมาถึง  และช่างทั่วไปไม่สามารถซ่อมได้ เพราะต้องใช้ความเชี่ยวชาญที่เฉพาะ และอะไหล่ที่จำเพาะเจาะจง ไม่มีขายขายทั่วไป แต่เดี๋ยวก่อนตอนนี้เรามีทีมงานที่มีคุณภาพอยู่ใกล้บ้านท่าน อีกทั้งยังขยายศูนย์บริการเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง จึงทำให้ท่านอุ่นใจได้แล้ว ปัจจุบันเรามีทีมงานประจำอยู่ที่ อำเภอเมือง ร้อยเอ็ด, อำเภอเกษตรวิสัย, อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย,อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ,อำเภอเดชอุดม,อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี  และศูนย์บริการที่จังหวัดเชียงราย  อีกทั้งยังมีการขยายศูนย์บริการอย่างต่อเนื่องทำให้เราสามารถส่งทีมงานช่าง ไปดูแลในพื้นทีต่างๆ ได้อย่างคลอบคลุมในอนาคต  ลูกค้าที่สนใจตู้น้ำมันหยอดเหรียญ ติดต่อสอบถามได้ครับ

“ชุมชนเข้มแข็งทางเลือกใหม่ของการพัฒนา”

จากการวิกฤติเศรษฐกิจของประเทศที่เริ่ม ขึ้นในปลายปี 2539 ซึ่งเป็นปีแรกของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 ได้ก่อให้เกิดปัญหาด้านเศรษฐกิจและสังคมต่าง ๆ ส่งผลกระทบต่อประชาชนชั้นและทุกภาคส่วนของสังคม ประเด็นเรื่อง ชุมชนเข้มแข็ง จึงได้รับการหยิบยกขึ้นมากล่าวถึงเป็นอันมาก ในฐานะที่เป็น ทางเลือก ที่สำคัญของการพัฒนา เนื่องจากปัญหาที่เกิดขึ้นได้เพียงลำพังดังหนั้นหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน จึงต้องเข้ามาแก้ไขปัญหาร่วมกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งจำเป็นต้องให้ความสำค้ญต่อ กระบวนการพัฒนาที่เน้นคนเป็นศูนย์กลางตามหลักปรัชญาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 โดยการเพิ่มศักยภาพของคนและชุมชนให้เข้มแข็ง มีความพร้อมในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน ความเข้มแข็งของชุมชนจึงเป็นฐานสำคัญในการลดผลกระทบทางเศรษฐกิจ และสังคม รวมถึงการสร้างกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในอนาคต ซึ่งเป็นแนวทางการพัฒนาที่สำคัญประการหนึ่งต่อเนื่องมาถึงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9

ความหมายของชุมชนเข้มแข็ง

เพื่อให้การพัฒนาประเทศเป็นไปอย่างยั่งยืน จึงต้องเริ่มจากการใช้จุดแข็งในสังคม และทุนทางสังคมที่มีอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ชุมชนซึ่งเป็นทุนทางสังคมที่สำคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในการแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง

ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 ได้มีการให้แนวคิดและความหมายของชุมชน และความเข้มแข็งของชุมชน เพื่อเป็นแนวทางและการนำไปสู่การปฏิบัติตามยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาไว้ดังนี้

ชุมชน หมายถึง กลุ่มคนที่มีวิถีชีวิเกี่ยวพันกัน และมีการติดต่อสื่อสารเกี่ยวข้องกันอย่างเป็นปกติต่อเนื่อง อันเนื่องมาจากการอยู่ในพื้นที่ร่วมกันหรือมีอาชีพร่วมกันหรือการประกอบกิจการซึ่งมีวัตถุประสงค์ร่วมกัน หรือการมีวัฒนธรรม ความเชื่อ หรือความสนใจร่วมกัน (นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม) โดยความเป็นชุมชนอาจหมายถึงการที่คนจำนวนหนึ่งเท่าใดก็ได้มีวัตถุประสงค์ร่วมกัน มีการติดต่อสื่อสารหรือรวมกลุ่มกัน มีความเอื้ออาทรต่อกัน มีการเรียนรู้ร่วมกัน ในการกระทำ มีการจัดการ เพื่อให้เกิดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ร่วมกัน (ศ.นพ.ประเวศ วะสี)

จากความหมายข้างต้นจึงอาจกล่าวได้ว่า ชุมชนมีความหมายมากกว่าการที่คนแต่ละคนมาอยู่ร่วมกัน แต่ได้สร้างความสัมพันธ์กันโดยมีหลักการ เงื่อนไข กติกา ซึ่งเราเรียกโดยรวมว่าระเบียบบรรทัดฐานของการอยู่ร่วมกัน ชุมชนจึงมีลักษณะเป็นองค์กรทางสังคมที่สามารถตอบสนองความต้องการในชีวิตประจำวันของสมาชิก และสามารถช่วยให้สมาชิกสามารถจัดการกับปัญหาต่าง ๆ ที่มีอยู่ร่วมกันได้

ความเข้มแข็งของชุมชน จึงหมายถึง การที่ประชาชนในชุมชนต่าง ๆ ของเมืองหรือชนบทรวมตัวกันเป็น “องค์กรชุมชน” โดยมีการเรียนรู้ การจัดการและการแก้ไขปัญหาร่วมกันของชุมชนแล้วถึงได้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือ การพัฒนาทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนตลอดจนมี ผลกระทบสู่ภายนอกชุมชนที่ดีขึ้นตามลำดับ โดยจะเรียกชุมชนนี้ว่า กลุ่ม ชมรม สหกรณ์ บริษัท องค์กรชาวบ้าน เครือข่ายหรืออื่น ๆ ที่มีความหมายแสดงถึงการร่วมมือช่วยเหลือกันเพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน และด้วยความเอื้ออาทรต่อชุมชนอื่น ๆ ในสังคมด้วย

ทั้งนี้ องค์กรชุมชน หมายถึง กลุ่มหรือชมรมหรือสหกรณ์ หรือในชื่ออื่นใด โดยจะมีการจดทะเบียนตามกฎหมายหรือไม่ก็ตาม อันเป็นองค์กรที่เกิดจากการรวมตัวด้วยความสมัครใจของประชาชนจำนวนหนึ่งที่มีวัตถุประสงค์และอุดมคติร่วมกัน มีมิตรภาพและความเอื้ออาทรต่อกัน มีการเรียนรู้กันอย่างต่อเนื่องในการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจ จิตใจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม มีผู้นำตามธรรมชาติเกิดขึ้นโดยผ่านกระบวนการทำงานร่วมกัน

การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอาศัย อยู่บนพื้นฐานของกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยในแต่ละชุมชนจะมีการพัฒนา ไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชนในมิติต่าง ๆ เช่นมิติทางด้านเศรษฐกิจมิติทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ มิติทางด้านสังคม และมิติทางด้านวัฒนธรรม ซึ่งในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนนั้น อาจพัฒนาความเข้มแข็งได้เพียงบางมิติเท่านั้น เนื่องจากเงื่อนไขและกระบวนการที่นำไปสู่ความเข้มแข็งในแต่ละมิติของแต่ละ ชุมชนมีความแตกต่างกัน

องค์ประกอบของชุมชนเข้มแข็ง

จากการดำเนินงานเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน คณะอนุกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตภายใต้คณะกรรมการนโยบายสังคมแห่งชาติ ได้กำหนดกรอบองค์ประกอบของชุมชนเข้มแข็งไว้ว่าจะต้องประกอบด้วย

 1. บุคคลหลากหลายที่รวมตัวกันเป็นองค์กรชุมชนอย่างเป็นทางการหรือไม่ก็ตาม
 2. มีเป้าหมายร่วมกันและยึดโยงเกาะเกี่ยวกันด้วยประโยชน์สาธารณะและของสมาชิก
 3. มีจิตสำนักของการพึ่งตนเอง รักษาเอื้ออาทรต่อกัน และมีความรักท้องถิ่น รักชุมชน
 4. มีอิสระในการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมทำและร่วมรับผิดชอบ
 5. มีการระดมใช้ทรัพยากรในชุมชนอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ
 6. มีการเรียนรู้ เชื่อมโยงกัน เป็นเครือข่ายและติดต่อสื่อสารกันหลายรูปแบบ
 7. มีการจัดทำกิจกรรมที่เป็นสาธารณะของชุมชนอย่างต่อเนื่อง
 8. มีการจัดการบริหารกลุ่มที่หลากหลายและเครือข่ายที่ดี
 9. มีการเสริมสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่หลากหลายของชุมชนสืบทอดกันตลอดไป

ลักษณะของชุมชนเข้มแข็ง

ชุมชนที่มีความเข้มแข็งมีลักษณะที่สำคัญดังนี้คือ

 1. สมาชิกของชุมชนมีความเชื่อมันในศักยภาพของตนและชุมชนที่จะแก้ไขปัญหาและพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของตนเอง
 2. สมาชิกของชุมชนพร้อมที่จะร่วมกันจัดการกับปัญหาของตนและชุมชน
 3. มีกระบวนการของชุมชนที่มีการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องจน เป็นวิถีของชุมชน ภายใต้การสนับสนุนของผู้นำองค์กรชุมชน ในลักษณะเปิดโอกาสให้กับสมาชิกทั้งมวลเข้ามามีส่วนร่วม โปร่งใส และพร้อมที่จะให้ตรวจสอบ
 4. สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการประเมินสถานการณ์ของชุมชนกำหนดวิสัยทัศน์ร่วม ร่วมคิด ตัดสินใจ ดำเนินงาน ติดตามและประเมินผลการแก้ปัญหาและการพัฒนาของชุมชนผ่านกระบวนการชุมชน
 5. สมาชิกชุมชนเกิดการเรียนรู้ผ่านการเข้าร่วมในกระบวนการของชุมชน
 6. มีแผนของชุมชนที่ประกอบด้วยการพัฒนาทุก ๆ ด้านของชุมชน ที่มุ่งการพึ่งตนเอง เอื้อประโยชน์ต่อสมาชิกชุมชนทุก ๆ คนและมุ่งหวังการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน
 7. การพึ่งความช่วยเหลือจากภายนอก เป็นการพึ่งเพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ในที่สุดไม่ใช่การพึ่งพาตลอดไป
 8. มีเครือข่ายความร่วมมือกับภาคีการพัฒนา อาจเป็นหมู่บ้านชุมชนอื่น ๆ ท้องถิ่น ภาคราชการ องค์กรเอกชน นักธุรกิจ นักวิชาการ และอื่น ๆ ในลักษณะของการมีความสัมพันธ์ที่เท่าเทียมกัน

เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เพื่อเป็นฐานรองรับการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมพร้อมกันทุกด้าน หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมไปถึงภาคีการพัฒนาต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ จึงต้องผนึกกำลังดำเนินงานการเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชนในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง ด้วยการกระตุ้นและสร้างกระบวนการทำงานแบบมีส่วนร่วม รวมทั้งการสร้างสภาพแวดล้อมให้ชุมชนร่วมกันคิด ร่วมกันทำและมีการเรียนรู้เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันอันจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในระยะยาว ทั้งนี้มีกิจกรรมหลักที่ดำเนินการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ได้แก่

1. การส่งเสริมกระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อเผชิญปัญหาวิกฤต โดยพัฒนาศักยภาพให้คนในชุมชนรวมกลุ่มกันร่วมคิดร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ และร่วมรักษาผลประโยชน์ของชุมชนด้วยตนเอง รวมทั้งให้ความสำคัญกับการปรับวิธีคิดและวิธีการทำงานของบุคลากรภาครัฐจาก การเป็นผู้สั่งการเป็นผู้สนับสนุนในการจัดการและแก้ไขปัญหาของชุมชนเอง

2. การส่งเสริมกระบวนการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในลักษณะ “ร่วมคิด ร่วมทำ และร่วมเรียนรู้” เพื่อส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ประกอบด้วยกระบวนการส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนได้มีการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อการพัฒนาอาชีพและเศรษฐกิจชุมชน การพัฒนาสวัสดิการสังคมและสวัสดิภาพของชุมชนการฟื้นฟูอนุรักษ์และจัดการทัพยากรธรรมชาติของชุมชน การค้นหาศักยภาพและการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนการจัดทำแผนความต้องการของชุมชน รวมทั้งการสร้างประชาคมภายในชุมชนและการสร้างเครือข่ายของชุมชน

เครดิต:  GotoKnow โดย

ข้อมูลเพิ่มเติม : คุณเสกสันต์

sake_small


Comments

ปั๊มประชารัฐ งบ 300,000 บาท — 7 ความเห็น

 1. สนใจนำมันหนอดเหรียญจากเครื่องอยากเอามาติดตั้งให้ชาวบ้านในชุมชนได้ใช้บริการค่ะ…ที่บ้านติดถนนเป็นทางผ่านของชาวบ้านเวลาไปทำนาและที่หมู่บ้านห่างไกลจากปั้มนำมัน

  • ย้ายได้แต่ต้องไปแจ้ง อบต.ใหม่ ในการขอเอการรับแจ้งประกอบกิจการควบคุมประเทภที่ 2 ใหม่

 2. เราใส่แบงค์100เพื่อจะเติมนำ้มัน แต่ไม่มีนำ้มัน โดนกินเงินไปฟรีฟรีเลย ไม่รู้จะให้ใครช่วย แล้นกันชัดชัด
  อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

 3. อยากทราบว่า ตู้น้ำมันลิตร ตอนติดตั้งราคาสูง
  พอน้ำมันถูก สามารถลดราคาน้ำมันที่จ่ายได้ไหมครับ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.