ประชาคม ตู้น้ำมันประชารัฐ

ประชาคม ตู้น้ำมันประชารัฐ  ทำไมต้องประชาคม และประชาคมคืออะไร  เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมตอบสนองต่อความต้องการของทุกคนในชุมชนเพื่อลดความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  ซึ่งการทำประชาคมเป็นการที่ประชาชนหรือหมู่ชนที่เข้ามารวมกันเพื่อพูดคุย ปรึกษาหารือ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในรูปของกลุ่ม หรือเครือข่าย ในประเด็นใดประเด็นหนึ่งโดยมีจุดมุ่งหมายที่แก้ปัญหานั้นๆ ให้ลุล่วง หรือพัฒนาประเด็นนั้นๆ ร่วมกัน ในที่นี้เราต้องการที่จะทำประชาคมเพื่อเสนอความต้องการตู้น้ำมันโครงการประชารัฐ  สำหรับชุมชนที่อยู่ห่างไกลแหล่งบริการน้ำมันนัน การทำโครงการนี้คงเกิดขึ้นได้ไม่ยาก หากคนในชุมชนมีความต้องการเดียวกันอยู่แล้ว

เวทีประชาคมกองทุนหม่บ้าน

ตู้น้ำมันโครงการประชารัฐ

ตู้น้ำมันโครงการประชารัฐ

องค์ประกอบของการจัดเวทีประชาสังคมที่ดี นั้นต้องประกอบด้วย

 1. ประเด็นที่เป็นที่ประจักษ์ว่าเป็นปัญหาร่วม ซึ่งประเด็นดังกล่าวต้องที่ชัดเจน ครอบคลุม ง่ายต่อความเข้าใจ โดยไม่ต้องอธิบายความมาก เป็นเรื่องที่มีการรับรู้ร่วมกันมาก่อนแล้วสำหรับผู้เข้าร่วมในกระบวนการประชาสังคมทุกคน
 2. มีวัตถุประสงค์ของการจัดประชาคมที่ชัดเจน ว่าจัดเพื่ออะไร จัดไปทำไม  และจะเอาผลที่ได้จากการประชาสังคมนั้นไปทำอะไร ควรมีการชี้แจงวัตถุประสงค์ของการจัดประชาคมอย่างตรงไปตรงมา โดยไม่มีประเด็นซ่อนเร้น(No hidden agenda)
 3. มีกระบวนการ ขั้นตอน และวิธีการที่ดี ในการขับเคลื่อนประเด็นไปสู่วัตถุประสงค์ที่ต้องการ โดยทุกคนมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียม
 4. ผู้เข้าร่วมประชาคมมีการแสดงความคิดเห็น และความรู้สึกได้อย่างกว้างขวาง อิสระ  ไม่ถูกครอบงำ และเป็นไปอย่างเท่าเทียม ผู้เข้าร่วมต้องเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือเป็นผู้เกี่ยวข้องโดยตรง สามารถแบ่งเป็น ๒ กลุ่ม คือผู้เข้าร่วมที่เป็นตัวแทนที่แท้จริงของชุมชนที่เข้าใจปัญหาหรือประเด็นที่พูดคุย และผู้เข้าร่วมที่เป็นตัวแทนของผู้มีหน้าที่ให้บริการ หรือจัดสวัสดิการให้แก่ชุมชน ยกตัวอย่างเช่น การจัดเวทีประชาคมเพื่อระดมการป้องกันและแก้ปัญหาไข้หวัดนก ผู้เข้าร่วมประชาคม ควรประกอบด้วยกลุ่มแรกคือ ตัวแทนชุมชน เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อบต. อสม. พระ ครู ฯลฯ กับ กลุ่มที่สองที่เป็นผู้มีหน้าที่ให้บริการ (หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ) เช่น เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เกษตรอำเภอ พัฒนาชุมชน เป็นต้น
 5. มีผู้อำนวยการให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  หรือวิทยากรกระบวนการ ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของการจัดเวทีประชาคม (Facilitator/Moderator)ที่มีทักษะและประสบการณ์  และเป็นกลาง ไม่ครอบงำ ไม่ชี้นำ หรือมีคำตอบอยู่ในใจล่วงหน้า (Pre-conditioned decision)  ทักษะที่จำเป็นคือ ทักษะในการตั้งและถามคำถาม รู้จักเลือกวิธีการที่เหมาะสมสำหรับคนแต่ละกลุ่ม ทักษะในการฟัง ทักษะในการวิเคราะห์และสรุปประเด็นหรือข้อคิดเห็นจากกลุ่ม  และทักษะในการจัดการกลุ่ม เช่น จัดการกับผู้เข้าร่วมที่ชอบพูดมากเกินไปหรือไม่ชอบพูดเลย โดยใช้คำพูดและท่าทีที่นุ่มนวลหรืออาจใช้อารมณ์ขันเข้ามาช่วย เพื่อให้เกิดการถกอภิปรายแลกเปลี่ยนกัน (Deliberate)อย่างกว้างขวาง ตรงประเด็น และมีข้อสรุปที่นำไปปฏิบัติหรือทำให้เกิดความก้าวหน้าในขั้นตอนต่อไปได้ ซึ่งในงานด้านสาธารณสุขนั้น โดยส่วนใหญ่เจ้าหน้าที่สาธารณสุข แพทย์ พยาบาล ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่มักมีโอกาสต้องทำหน้าที่ดังกล่าวอยู่บ่อยครั้ง ในการจัดเวทีประชาคมในประเด็นสาธารณสุข อาจพิจารณาใช้วิทยากรกระบวนการที่เป็นบุคลากรสาธารณสุขเอง หรือ เป็นบุคคลภายนอกวิชาชีพก็ได้ ซึ่งมีข้อดีต่างกันในแง่ที่บุคลากรสาธารณสุขจะเข้าใจเนื้อหาแต่อาจจะอดไม่ได้ที่จะชี้นำ ในขณะที่บุคคลภายนอกอาจจะมีความเป็นกลางแต่ต้องเข้าใจเนื้อหาและระบบงานที่เกี่ยวข้องพอสมควรด้วย ผู้ที่ต้องทำหน้าที่วิทยากรกระบวนการบ่อย ๆ ควรหาโอกาสเข้ารับการฝึกอบรมทักษะการเป็นวิทยากรกระบวนการซึ่งจะช่วยให้เกิดความมั่นใจในการทำหน้าที่ดังกล่าวมากขึ้น สำหรับเอกสารนี้มีข้อแนะนำสำหรับการทำหน้าที่วิทยากรกระบวนการที่จะกล่าวถึงต่อไป
 6. มีบรรยากาศที่ดี ซึ่งรวมถึง มีคำถามที่ดี ที่เปิดโอกาสให้คนได้เกิดการแสดงความเห็นอย่างตรงไปตรงมา  มีบรรยากาศของการเรียนรู้ร่วมกันและสมานฉันท์  มีสถานที่ที่ดีและเอื้ออำนวยต่อการพูดคุย เช่น มีห้องที่ทำให้ผู้เข้าร่วมเวทีมีสมาธิ มีเครื่องขยายเสียงที่ช่วยให้ได้ยินการสนทนาต่างๆ อย่างทั่วถึง มีการจัดที่นั่งที่เหมาะสม มีผู้อำนวยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ดี  เป็นต้น
 7. มีระยะเวลาที่เหมาะสมไม่เร็วหรือรวบรัดเกินไปจนทำให้ผู้เข้าร่วมรู้สึกอึดอัด และไม่ช้าหรือนานเกินไปจนทำให้เกิดความรู้สึกเบื่อ
 8. ต้องมีข้อสรุปเกิดขึ้นทุกครั้งที่ทำเวทีประชาสังคม ว่า คนในกลุ่มคิดอย่างไรกับประเด็นนั้นๆ จะมีแนวทางในอนาคตร่วมกันอย่างไร เพื่อแก้ไขหรือผลักดันประเด็นดังกล่าว มีข้อเสนอแนะไหนบ้างที่น่าสนใจและน่าจะนำไปขยายต่อ เมื่อสรุปแล้วต้องแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อแก้ไข เพิ่มเติม และให้ที่ประชุมมีมติยอมรับผลที่เกิดจากการประชาสังคมนั้นๆ
 9. มีสื่อและอุปกรณ์การสื่อสารที่ช่วยให้เกิดความเข้าใจประเด็น เนื้อหา ตรงกัน เช่น ในขั้นตอนการอธิบายวัตถุประสงค์ของการจัดเวที อาจจำเป็นต้องใช้สื่อภาพและเสียง ( Audio/visual) เพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น เช่น การฉาย power point หรือการแจกเอกสารชี้แจงประเด็นหลัก ๆ ให้กับผู้เข้าร่วมเวที รวมไปถึงกระดาน กระดาษ การ์ด ปากกา เทปกาวหรือหมุด ฯลฯ
 10. มีการประสานงานล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ที่จะมาร่วมเวทีมีเวลาเตรียมข้อมูล เตรียมความคิดที่จะมานำเสนอได้เป็นอย่างดี หากเนื้อหามีความซับซ้อนอาจจำเป็นต้องส่งข้อมูลให้ศึกษาล่วงหน้า เป็นต้น  

ที่มา : http://methawitpublichealth.blogspot.com/2012/09/blog-post_3043.html

ตู้น้ำมันโครงการประชารัฐ

ตู้น้ำมันโครงการประชารัฐ

ตู้น้ำมันหยอดเหรียญ

ตู้น้ำมันหยอดเหรียญ

ตู้น้ำมันอำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย2

หากชุมชนไหนที่คิดว่าโครงการนี้มีความสำคัญต่อชุมชน และต้องการที่จะดำเนินการ เราก็ยินดีสนับสนุนวิทยากรเพื่อช่วยผลักดันโครงการนี้ให้เกิดเป็นรูปธรรม เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนของชุมชนต่อไป

เรายินดีให้คำแนะนำลูกค้าสำหรับการติดตั้งตู้น้ำมันหยอดเหรียญแบบครบวงจร    เริ่มจากการขออนุญาติฯ   การก่อสร้างโรงเรือน  การติดตั้งตู้น้ำมัน     โดยช่างผู้ชำนาญงาน และการบริการหลังการขายที่รวดเร็ว “สินค้าที่มีบริการหลังการขายนั้น  ถูกกว่า สำหรับลูกค้านั้นอาจไม่ใช่คำตอบที่ประทับใจเท่าไรนัก แต่การบริการหลังการขายต่างหากที่ลูกค้าพยายามค้นหา ช่างที่อยู่ไกลๆ  ไม่สามารถเดินทางมาดูแลลูกค้าในต่างจังหวัดได้ทันเวลา  ช่างในพื้นที่คือสิ่งที่ลูกค้าต้องการ   ดังนั้นเราคือสิ่งที่ลูกค้าต้องการ บริการทุกระดับประทับใจ”

ข้อมูลเพิ่มเติม : คุณเสกสันต์

sake_small

Incoming search terms:

 • ประชาคม (1)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.