การขออนุญาตเปิดปั๊มขนาดเล็กที่ถูกต้อง การขออนุญาตเปิดปั๊มขนาดเล็กที่ถูกต้อง ตามกฎหมายใหม่ การขอเป็นผู้ประกอบกิจการประเภทที่ 2 ตามแบบ ธพ.ป.1

การขออนุญาตเปิดปั๊มขนาดเล็กที่ถูกต้อง

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  คุณเสกสันต์ : 087-676-5170

ตามหนังสือ กรมพลังงานที่ พน 0407/9096 ลง 29 ส.ค.2559 ระบุ ดังนี้.-

อนึ่ง การประกอบกิจการน้ำมันโดยตู้จ่ายน้ำมันชนิดหยอดเหรียญและสอดธนบัตร ต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ดังนี้

 1. ผู้ประกอบกิจการจะต้องแจ้งประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 ตามแบบ ธพ.ป.1 [ ดาวน์โหลดเอกสาร ธพ.ป.1 ] ต่อกรมธุรกิจและพลังงานในกรณีที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร หรือแจ้งต่อสำนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในกรณีที่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดอื่นแล้วแต่กรณี ก่อนจึงจะประกอบกิจการได้
 2. ผู้ประกอบกิจการต้องดำเนินการยื่นขอจดทะเบียนเป็นผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2543 ต่อกรมธุรกิจพลังงานในกรณีอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร หรือยื่นที่สำนักงานพลังงานจังหวัด ในกรณีที่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดอื่นแล้วแต่กรณี ก่อนจึงจะประกอบกิจการได้
 3. ตู้จ่ายน้ำมัน ต้องตั้งภายในเขตของสถานีบริการน้ำมันประเภท ง ที่มีมาตรฐานความปลอดภัยให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 กล่าวคือ ตู้น้ำมันจะต้องห่างจากอาคารเตาไฟหรือที่ทำการหุงต้ม และแนวเขตสถานีบริการ อย่างน้อย 3 เมตร โดยรอบ ต้องมีทรายปริมาณไม่น้อยกว่า 200 ลิตร เก็บไว้บริเวณไกล้เคียงกับถังน้ำมัน และสามารถนำมาใช้งานได้สะดวกตลอดเวลา และจะต้องมีถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง หรือน้ำยาดับเพลิงขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 6.8 กิโลกรัม และเป็นชนิดที่ใช้ดับเพลิงอันเกิดจากน้ำมันโดยเฉพาะ จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ถัง เพื่อเตรียมไว้สำหรับดับเพลิง และผุ้ประกอบกิจการจะต้องเป็นผู้มีสิทธิในที่ดินที่ตั้งสถานีบริการ และจะต้องไม่อยู่ในเขตห้ามประกอบกิจการตามกฎหมายว่าด้วยผังเมือง ในระหว่างประกอบกิจการจะต้องมีผู้ดูแลตลอดเวลา เพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัย และแนะนำให้ลูกค้าของท่านให้ตระหนักถึงมาตรการด้านความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยรวม

**** สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 ธพ.ป.2 [ ดาวน์โหลดเอกสาร ธพ.ป.2 ] ให้กับผู้รับแจ้ง

ซึ่งสอดคล้องกับกฎกระทรวง : กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การอนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2556  มีผลบังคับใช้ตั้งแต่  27 มีนาคม 2556 [ ดาวน์โหลดกฎกระทรวง ] สรุป ตั้งแต่  27 มี.ค.56 เป็นต้นมา ผู้ประกอบการจะต้องยื่นแจ้งประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 ตามแบบ ธพ.ป.1

กฎกระทรวงว่าด้วยการแจ้งประกอบกิจการควบคุม

เอกสารที่จำเป็น

ส่วนที่ 1 เอกสารของตู้

1.ใบรับรองจากสำนักงานชั่งตวงวัด

ใบรับรองจากสำนักงานชั่งตวงวัด

2.ใบรับรองมาตรฐานจากกรมพลังงาน

ใบรับรองมาตรฐานจากกรมพลังงาน

ส่วนที่่ 2 เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นขอกับทาง อบต. หรือ เทศบาล

1. เอกสาร ธพ.ป.1 ดาวน์โหลด
2. สำเนาบัตรประชาชน (เจ้าของตู้)
3. สำเนาฉโนดที่ดินหรือใบแสดงสิทธิในที่ดิน
4. สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของที่ดิน (ใช้ในกรณีที่เจ้าของตู้ไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดิน)
5. หนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดินในการประกอบกิจการน้ำมัน(ถ้าไม่มีฉโนด)
6. รูปถ่ายตู้น้ำมัน
7. แผนที่สังเขปแสดงสถานที่ประกอบกิจการ ดาวน์โหลด
8. แผนผังการติดตั้งตัวตู้น้ำมันหยอดเหรียญ ดาวน์โหลด
9. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีเจ้าของตู้ไม่ได้ไปดำเนินเอกสารเอง)
10. สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ (กรณีเจ้าของตู้ไม่ได้ไปดำเนินเอกสารเอง)
* คำขอจดทะเบียนผู้ค้าน้ำมัน มาตรา11 (นพ.103) ( ยื่นที่พลังงานจังหวัด ) ดาวน์โหลด

*** “สำหรับกฎหมายใหม่นี้บังคับให้ บริษัทผู้ผลิตจะต้องมีใบกรมพลังงานฯ เจ้าของร้านที่ซื้อตู้น้ำมันไปจึงจะสามารถขออนุญาติจากเทศบาลและกรมพลังงานในการจำหน่าย น้ำมันได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายได้ ถ้าไม่มีแล้ว หากมีเจ้าหน้าที่มาตรวจพบงานก็จะเข้าเจ้าของร้านได้ครับ”

[ กฎหมายหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ] [ ดาวน์โหลดเอกสาร จากเว็บไซต์กระทรวงพลังงาน ]

สินค้าแนะนำ

ตู้น้ำมันมาตรฐานใหม่2020

ตู้น้ำมันมาตรฐานใหม่2020

ตัวอย่างเอกสารการขออนุญาติเปิดปั๊มน้ำมันขนาดเล็ก ที่ถูกต้อง

ตัวอย่าง ใบแจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 (แบบ ธพ.ป.1)

ใบแจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 (แบบ ธพ.ป.1) หน้าที่ 1

ใบแจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 (แบบ ธพ.ป.1) หน้าที่ 1

ใบแจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 (แบบ ธพ.ป.1) หน้าที่ 2

ใบแจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 (แบบ ธพ.ป.1) หน้าที่ 2

ใบแจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 (แบบ ธพ.ป.1) หน้าที่ 3

ใบแจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 (แบบ ธพ.ป.1) หน้าที่ 3

ใบแจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 (แบบ ธพ.ป.1) หน้าที่ 4

ใบแจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 (แบบ ธพ.ป.1) หน้าที่ 4

ตัวอย่าง แบบใบรับแจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 (ธพ.ป.2)

ใบรับแจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 (ธพ.ป.2) หน้าที่ 1

ใบรับแจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 (ธพ.ป.2) หน้าที่ 1

ใบรับแจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 (ธพ.ป.2) หน้าที่ 2

ใบรับแจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 (ธพ.ป.2) หน้าที่ 2

[ ตัวอย่างการกรอก  แบบ ธพ.ป.1 และ ธพ.ป.2 ]

ข้อมูลเพิ่มเติม : คุณเสกสันต์

วิธีการยื่นเอกสาร

ขั้นตอนที่ 1

 1. จัดเตรียมเอกสาร 4 ชุด

2.นำเอกสารที่ 1 ชุด มายื่นที่ กองช่างเทศบาล/อบต. ที่เราจะติดตั้ง เจ้าหน้าที่จะออกใบแจ้ง (ธพ.ป.1)ให้

3.เจ้าหน้าที่จาก เทศบาล/อบต.  และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจะมาตรวจสอบพื้นที่

4.เมื่อผลการตรวจสอบผ่านแล้วก็จะออกใบ ธพ.ป.2(ใบรับแจ้ง)ให้

ขั้นตอนที่2

 1. ถ่ายเอกสาร ธพ.ป.2 และ เอกสารที่ ชุดที่ 2 ไว้ไปยื่นขอจดทะเบียนการค้า (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า) ที่ อบต.

2.เมื่อ ได้รับใบจดทะเบียนการค้าแล้วถ่ายเอกสาร ให้ถ่ายเอกสาร ใบ ธพ.ป.2 และ ถ่ายเอกสารใบจดทะเบียนการค้า เอกสาร ชุดที่ 3 ไปยื่นที่กรมสาธารณสุขเพื่อชำระค่าภาษี 500 บาท

ขั้นตอนที่ 3

1.นำใบจดทะเบียนการค้า , ธพ.ป.2 และ เอกสาร ชุดที่ 4 ไปยื่นที่สรรพสามิตร เพื่อแจ้งขึ้นทะเบียนในการประกอบกิจการน้ำมันหยอดเหรียญ

2. รอรับใบอนุญาต

ขั้นตอนที่ 4

1.ได้รับใบรับเเจ้ง ธพ.ป.2 + หนังสือสำคัญรับรองประจำเครื่องตู้น้ำมัน (เอกสาร ชว.105 คือ หนังสือที่สำนักงานชั่งตวงวัดมาทดสอบตู้น้ำมันว่าจ่ายน้ำมันได้เที่ยงตรง ** ได้รับในวันที่นำตู้มาส่ง ** )

2. นำไปยื่นเสียภาษีหัวจ่าย  2,100  บาท ที่สำนักงานพลังงานจังหวัด เพื่อ รับเอกสารมาตรา 11 เป็นผู้เสียภาษีหัวจ่าย เรียบร้อย

###  คำถามที่เจอบ่อยๆ ###

ถาม : ที่บ้านเปิดร้านขายของชำ สามารถตั้งตู้น้ำมันได้หรือไม่

ตอบ :  ไม่ได้ครับ ถ้าขายเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ เพราะกฎหมายที่บังคับการขายและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮล์เป็นกฎหมายกระทรวงสาธารณสุข โดยข้อกฎหมายที่บังคับดังกล่าวตามมาตรา 27 และ 31 ของ พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 กำหนดห้ามขายและห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่และบริเวณ สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงหรือร้านค้าในบริเวณสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง และหากไม่ปฎิบัติตามจะมีความผิด ตามมาตรา 39 และมาตรา 42 คือระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ซึ่งในกรณีของปั๊มหลอดแก้วมือหมุนหรือตู้น้ำมันหยอดเหรียญ ถือเป็นสถานีบริการน้ำมันประเภท ง ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง  จึงทำให้สถานที่หรือบริเวณสถานีบริการดังกล่าวถูกห้ามขายและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์   แต่ถ้าไม่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็สามารถขายได้ครับ 

พื้นที่สถานีบริการน้ำมันปรระเภท ง(ตู้น้ำมันหยอดเหรียญ)

พื้นที่สถานีบริการน้ำมันปรระเภท ง(ตู้น้ำมันหยอดเหรียญ)

ถาม : ที่สาธารณะสามารถตั้งตู้น้ำมันหยอดเหรียญได้หรือไม่ ลูกค้าโครงการฯ ชอบถาม

ตอบ : ถ้าสถานที่ตามรูปด้านบน ก็สามารถตั้งได้ ถ้าหน่วยงานที่เป็นผู้ดูแลอนุญาต ซึ่งในชนบทส่วนใหญ่จะเป็นของ อบต. หรือกรมทางหลวง เป็นต้น  ก็ลองหาติดต่อเพื่อขอใช้สถานที่หรือเช่า ได้เอกสารมาแนบก็สามารถนำไปยื่นที่กรมพลังงาน หรือพลังงานจังหวัดได้ครับ

เครื่องรับธนบัตร TK77 รับธนบัตรรุ่นใหม่ ร.10 ใช้ได้กับตู้น้ำมันทุกรุ่น

เครื่องรับธนบัตร TK77 รับแบงค์ใหม่ ร.10

เครื่องรับธนบัตร TK77 รับแบงค์ใหม่ ร.10

เครื่องรับธนบัตร TK77 รับแบงค์ใหม่ ร.10-4

เครื่องรับธนบัตร TK77 รับแบงค์ใหม่ ร.10-4

21 Responses

 1. ชนิตา (น้องจ็อบ) พูดว่า:

  สนใจคะ แล้วต้องลงทุนเยอะไหมคะ เพราะงบก็น้อย
  แล้วอยู่จังหวัดพิจิตรคะ อำเภอบางมูลนาก
  อยากจะให้ช่วยเคลียว่าจะเปิดร้านใหม่ทำอย่างไรบ้างคะ
  ติดต่อมาก็ดีนะคะ
  062-9286094

  • admin พูดว่า:

   เฉพาะตู้น้ำมัน ราคาตู้ละ 69,000 บาท รับประกัน 1 ปี มีใบรับรอง ชั่งตวงวัด และ กระทรวงพลังงาน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่นทำโรงเรือน ก็แล้วแต่ขนาดและวัสดุที่จะทำ และเงินสำหรับซื้อน้ำมันมาขาย ส่วนการเริ่มจะเปิดร้านก็ต้องไปติดต่อที่ อบต.หรือเทศบาลก่อน
   โดยต้องนำเอกสารไปเสนอ

   1. เอกสาร ธพน.1(อบต.มีให้)
   2. สำเนาบัตรประชาชน (เจ้าของตู้)
   3. สำเนาฉโนดที่ดินหรือใบแสดงสิทธิในที่ดิน
   4. สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของที่ดิน (ใช้ในกรณีที่เจ้าของตู้ไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดิน)
   5. หนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดินในการประกอบกิจการน้ำมัน
   6. รูปถ่ายตู้น้ำมัน
   7. แผนที่สังเขปแสดงสถานที่ประกอบกิจการ
   8. แผนผังการติดตั้งตัวตู้น้ำมันหยอดเหรียญ
   9. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีเจ้าของตู้ไม่ได้ไปดำเนินเอกสารเอง)
   10. สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ (กรณีเจ้าของตู้ไม่ได้ไปดำเนินเอกสารเอง)

   เดี๋ยวจะโทรไปหานะครับ

 2. อภิชาติ พูดว่า:

  ขอบคุณครับที่ให้ความกระจ่างข้อมูลทันสมัยดีครับ

 3. ดวงกมล พูดว่า:

  อยากทราบว่าใบขออนุญาตมีอายุการใช้งานนานแค่ไหนค่ะ

  • admin พูดว่า:

   ปกติการขออนุญาติจะขอครั้งเดียว ถ้าไม่ได้ย้ายตู้ไปไหน ส่วนตัวที่จะต้องต่ออายุคือ ใบรับรองของชั่งตวงวัดครับ จะต้องต่ออายุ ทุก 2 ปี

 4. จิตรกร โสวรรณา พูดว่า:

  บ้านเรามีตู้น้ำมันหยอดเหรียญอยู่ แล้วมีคนอื่นนำมาติดตั้งไกล้กันในระยะห่าง100เมตรได้มั้ยครับ

 5. Nat พูดว่า:

  สนใจครับ รบกวนติดต่อกลับ 06143458xx

 6. มณีนุช พูดว่า:

  สนใจอยากได้ตู้น้ำมันยอดเหรียญแต่ไม่เข้าในการขออนุญาติ อยู่จ.สกลนครบ้านหนองส่าน
  รบกวนติดต่อกลับด้วย
  061141773x

 7. สัน พูดว่า:

  -การขออนุญาติกรมพลังงานจะต้องเสียค่าธรรมเนียมเท่าไหร่
  -การขออนุญาติกรมชั่งตวงจะต้องเสียเท่าไหร่
  -และ อบต ท้องที่เท่าไหร่
  **และต้องเสียทุกปีไหมครับ

 8. Mr.boonruang.ruangroj พูดว่า:

  อยากขายน้ำมันหยอดเหรียญ 42/9 หมู่ที่ 1 ต.นายม อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์

 9. bg พูดว่า:

  ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการต่ออายุใบอนุญาตกี่บาทคับ

 10. aumaim พูดว่า:

  การเริ่มจะเปิดร้านก็ต้องไปติดต่อที่ อบต.หรือเทศบาลก่อนนำตู้มาติดตั้งใช่มั้ยคะ หรือนำตู้มาติดตั้งก่อนแล้วไปติดต่อทีหลังได้หรือป่าวคะ

 11. เชาว์ พูดว่า:

  ต้องห่างทางรถไฟกี่เมตรครับ

 12. chuyên พูดว่า:

  tôi muốn đặt mau máy nhận tiền (OBH_K03PV)

 13. กัมพล พูดว่า:

  สนใจครับ..ถ้าเปิดต้องเสียภาษีสรรพกรอำเภอไหมครับ..นอกจากเทศบาลและกรมพลังงาน

 14. เบลล่า พูดว่า:

  ที่ดินเป็นที่ว่าง จะขอตั้งปั๊มน้ำมันได้มัียคะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: